Nawigacja

Deklaracja dostępności

DATA AKTUALIZACJI: 20.03.2023 r.

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowego Urzędu Miar w Gdańskustrony BIP OUM Gdańsk.

Data publikacji strony internetowej: 1.01.2017.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem niektórych elementów, wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • niektóre artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej.

 

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 15.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominika Jonaszek-Binek, e-mail: dominika.jonaszek-binek@oum.gda.pl. Można się także kontaktować, dzwoniąc pod numer telefonu 58 5245 412.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można również składać pod adresem e-mail: oum@oum.gda.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku

 

Budynek  Okręgowego Urzędu Miar  w Gdańsku usytuowany jest  przy ul. Polanki 124 C. Przed  wejściem do budynku znajduje się przestronny parking  przeznaczony dla klientów i pracowników Urzędu. Bezpośrednio przy głównym wejściu znajduje się odpowiednio oznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Goście i interesanci obsługiwani są w godzinach pracy w Punktach Obsługi Klienta zorganizowanych w poszczególnych wydziałach.  Na parterze znajduje się Punkt Obsługi Klienta Wydziału Legalizacji zapewniający dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku, gdy taka osoba wyrazi chęć skorzystania z usług innego wydziału, wyznaczony pracownik kontaktuje się  z wydziałem docelowym, którego pracownik przychodzi do klienta w celu zapewnienia obsługi na parterze budynku.

  Charakterystyka wejścia do budynku:

  • wejście  bez przeszkód w postaci progów,  umożliwiające wjazd na poziom parteru osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
  • drzwi wejściowe jednoskrzydłowe odpowiedniej szerokości, otwierane ręcznie,
  • brak windy, komunikację pionową zapewnia  klatka schodowa nie przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  • na parterze znajduje się  toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Nie istnieją przeciwwskazania do wejścia na teren Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku dla osoby niepełnosprawnej z psem asystującym i psem przewodnikiem.   

Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Ogólny kontakt do OUM w Gdańsku: oum@oum.gda.pl tel.: 58 52-45-300

do góry