Nawigacja

Oferta usług

Oferta

Opublikowane przez : Arkadiusz Binek

Z dniem 29 października 2004 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. Nr 229, poz. 2309), które zmieniło zasady pobierania opłat.


Gotówka Aktualnie funkcjonują dwa systemy pobierania opłat:

I.       Opłatę za wydanie dowodu legalizacji ustala wnioskodawca składając wniosek o legalizację na formularzu (dostępne tutaj), we właściwym urzędzie miar.

Termin zapłaty - 7 dni od dnia złożenia wniosku.

II.     Opłatę za czynności, o których mowa w art. 24. ust. 2 pkt 1 i 4 - 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441) ustala organ administracji miar w drodze decyzji.

Termin zapłaty - 30 dni od daty wystawienia faktury lub noty obciążeniowej.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy  więcej>>


 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 1/2019

Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wynagrodzenia,  o którym mowa w art. 25 pkt. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r., poz. 376, z późn. zm.).pdf Zarządzenie Nr 1/2019

pdf Aneks z dnia 1 marca 2019 r.

pdf załącznik A (OFERTA) – dla Laboratorium Masy i Długości (6W1)

pdf załącznik B  (OFERTA) – dla Laboratorium Elektryczności i Fizykochemii (6W2)

pdf załącznik C (OFERTA) – dla Laboratorium Termodynamiki (6W3) i Wydziałów Zamiejscowych


 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 13/2018

Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku z dnia 29 października 2018 roku w sprawie określenia trybu pobierania wynagrodzenia za czynności związane z oceną zgodności, dokonywane przez Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku.pdf Zarządzenie Nr 13/2018

pdf załącznik 1 (OFERTA) – za czynności związane z oceną zgodności

do góry