Nawigacja

Klauzule informacyjne RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY MONITORING

Autor : Małgorzata Bosek
Opublikowane przez : Dominika Jonaszek-Binek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1, zm. Dz. Urz. UE. L 2018 Nr 127, poz. 2), zwanego dalej RODO, informuję, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku, ul. Polanki 124 C, 80-308 Gdańsk ;
 • Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Okręgowym Urzędzie Miar w Gdańsku   możliwy jest poprzez e-mail: iod@oum.gda.pl lub na adres Urzędu.
 • Monitoring wizyjny jest prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa  oraz ochrony osób i mienia na obszarze Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku.
 • Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:

              a) budynek Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku:

 • wejście/wyjście z Urzędu,
 • wejście do piwnicy,
 • wejście do Wydziału Legalizacji parter,
 • wejście na piętro I,II,III,
 • Sekretariat piętro III.,
 • wejście/wyjście od ul. Polanki.

b) parking przed wejściem do budynku Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku oraz parking od strony ul. Polanki.

 • Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – przetwarzanie jest niezbędna do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych ma Administrator Systemów Informatycznych Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku oraz upoważnieni pracownicy. Dane z monitoringu mogą również zostać udostępnione uprawnionym na podstawie prawa podmiotom, na pisemny, umotywowany wniosek
 • Wejście na oznakowany obszar, objętym monitoringiem wizyjnym jest traktowany  jako wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7dni od dnia zarejestrowania przez monitoring wizyjny;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,        usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
 • kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie  może uniemożliwić wstęp do obszaru przetwarzania;
 •  Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
do góry