Nawigacja

Polityka Jakości OUM Gdańsk

Polityka Jakości OUM Gdańsk

Autor : Tomasz Michalik
Opublikowane przez : Dominika Jonaszek-Binek

Administracja miar została powołana w celu zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Nadrzędnym celem jest dla nas wiarygodne, profesjonalne, bezstronne i zgodne – z przepisami prawnymi, procedurami i normami PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17020, PN-EN ISO 9001 oraz z praktyką metrologiczną – wykonywanie czynności metrologicznych i kontroli z zakresu metrologii. Kierownictwo i personel Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku jest świadomy istoty oraz ważności swoich działań, jak również tego, w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia celów Systemu Zarządzania, co gwarantuje spójność działania.

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku realizuje cele administracji miar poprzez:

 • bieżące monitorowanie wymagań stawianych przez Klientów,
 • zapewnienie niezależności pracowników od wpływów zewnętrznych,
 • bieżące monitorowanie środowiska gospodarczego, postępu technologicznego i przepisów prawnych,
 • szybką, obiektywną i skuteczną zwrotną reakcję na doniesienia o łamaniu prawa w zakresie swojej odpowiedzialności,
 • udzielanie informacji oraz odpowiedzi na wpływające wnioski, uwagi i pytania w sposób bezstronny, szybki, rzetelny i uprzejmy,
 • współpracę z jednostkami administracji rządowej i samorządowej.

Ponadto Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku mając na uwadze budowanie pozytywnego wizerunku nowoczesnej administracji publicznej dąży nieustannie do promowania zasad uczciwości, przejrzystości i rzetelności, przy zachowaniu dbałości o interes Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli zobowiązuje się do:

 • przestrzegania przez wszystkich pracowników zasad etyki zawodowej i Zasad Etyki Korpusu Służby Cywilnej,
 • wykonywania zadań w sposób bezstronny i rzetelny, eliminując uznaniowość i subiektywne nastawienie pracowników,
 • informowania Klientów o przysługujących im prawach i nałożonych na nich obowiązkach, podejmowanie właściwych działań w stosunku do zidentyfikowanych zagrożeń korupcyjnych,
 • wyciągania konsekwencji w przypadku wykrycia praktyk korupcyjnych,
 • przestrzegania zasad kontroli finansów i racjonalnego gospodarowania zasobami.

Personel Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku (w tym Zespołu Laboratoriów Wzorcujących oraz Jednostki Notyfikowanej) działa bezstronnie z ukierunkowaniem na Klientów i nie podlega żadnym naciskom zewnętrznym (komercyjnym lub finansowym), które mogłyby mieć wpływ na przebieg i wyniki wykonywanych czynności, a wynagrodzenie personelu nie zależy wprost od ilości wykonanych czynności ani ich wyników. Kierownictwo Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku dba o to, aby żadne czynniki wewnętrzne czy zewnętrzne nie zakłócały procesów legalizacji, wzorcowania, pomiaru, ekspertyzy, zatwierdzenia typu, oceny zgodności, sprawdzenia, kontroli i aby w trakcie czynności zachowana była bezstronność.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku oraz Kierownicy komórek organizacyjnych deklarują, że dokładają wszelkich starań dla zachowania bezstronności poprzez:

 • wykonywanie wszystkich czynności i działań w komórkach organizacyjnych w kolejności ich wpływu od Klienta,
 • zapewnienie braku powiązań i bezstronności,
 • rozwiązywanie konfliktów w taki sposób, aby nie wpływały niekorzystnie na działalność,
 • bieżącą identyfikację ryzyka dla bezstronności, eliminację lub minimalizację ryzyka oraz gotowość wykazania tego.

 

Informacje uzyskane od Klienta oraz wytworzone podczas współpracy są chronione. Nie dotyczy to informacji udostępnianych przez Klienta publicznie lub uzgodnionych z Klientem.

Klient jest informowany z wyprzedzeniem o informacjach, które Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku zamierza udostępnić publicznie. Klient jest powiadamiany o przekazywanej informacji, gdy prawo lub umowa zobowiązuje Urząd do ujawnienia informacji niejawnej.

Dyrektor i pracownicy Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku zapewniają poufność wszelkich informacji uzyskanych lub wytworzonych w wyniku działalności.

 

Założenia Polityki Jakości stanowią zobowiązanie wobec naszych Klientów i są znane i respektowane przez wszystkich pracowników Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku.

do góry